login
Ajankohtaista
Avotulen teko kielletään Pohjois-Savossa
11.05.2018

AVOTULEN TEKO KIELLETÄÄN POHJOIS-SAVOSSA

Pelastusviranomainen kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan Pohjois-Savon maakunnan alueella 11.5.2018 klo 15:00 – 14.5.2018 klo 12:00 väliselle ajalle pelastuslain 6 §:n perusteella. Pelastuslain 379/2011 6§ mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty.

Pohjois-Savon maakunnan alueella maastopalojen ja ruohikkopalojen syttymisvaara on nyt ilmeinen. Arvio perustuu Ilmatieteen laitoksen pelastuslaitokselle tiedoksi antamaan ruohikkopalovaaran indeksiin ja säätilaan. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa kieltoa jatketaan tai perutaan. Avotulen teon kiellosta tiedotetaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Internet-sivuilla, Facebookissa ja muussa alueen mediassa.

Pelastusviranomainen voi tarvittaessa keskeyttää toiminnan, josta aiheutuu välitön tulipalon tai muun onnettomuuden vaara. Vastuu on aina sytyttäjällä ja vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen syntyneiden vahinkojen osalta. Maastopalotilanteissa, joissa on selvästi laiminlyöty avotulen käsittelyyn liittyvää huolellisuusvelvoitetta tai rikottu avotulen teko kieltoa, voi pelastuslaitos laskuttaa palon aiheuttajalta sammutustyöstä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Törkeästä huolimattomuudesta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Pelastuslain 6 §:ssä säädettyjen kieltojen rikkomisesta voidaan rangaista pelastusrikkomuksena.

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota

  • maapohjasta eristettyjä grillejä
  • tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä
  • edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi

Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi

  • kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi
  • niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen
  • ”kertakäyttögrillejä” (pelastuslain mukaisena avotulena) ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.

 

Kuopiossa 11.5.2018
Paavo Tiitta
Riskienhallintapäällikkö