login
Automaattiset paloilmoittimet

Sivustolla on automaattisten paloilmoittimien asentamiseen ja huoltoon sekä käyttöön liittyviä ohjeita.

Täältä löytyvät myös erheellisten paloilmoitusten vähentämiseen liittyvät lomakkeet ja ohjeet.

Automaattisten paloilmoittimien yhteysvikojen valvonta siirtyi 31.12.2009 alkaen hätäkeskuksilta puhelinoperaattoreille. Paloilmoitinkohteissa on ollut epäselvyyttä siitä, miten jatkossa toimitaan ja mitä muutos tarkoittaa. Jatkossa puhelinoperaattori valvoo teleyhteyttä kiinteistöstä hätäkeskukseen. Puhelinoperaattori ilmoittaa mahdollisista yhteyden vikaantumisista paloilmoittimen hoitajalle tai varahenkilölle. Lisätietoja saatte omalta operaattoriltanne.

Hätäkeskukset huolehtivat jatkossakin paloilmoittimista tulevista palo- ja vikailmoituksista. Paloilmoituksen yhteydessä hätäkeskus hälyttää vasteen mukaisen pelastusyksikön ja ilmoitaa hälytyksestä myös laitteenhoitajalle. Paloilmoittimen laiteviasta hätäkeskus ilmoittaa vain laitteenhoitajalle.

Hätäkeskukset ottavat edelleen vastaan paloilmoittimien kuukausikokeilut hätäkeskusten antamien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja saatte hätäkeskusyksiköstä kehityspäällikkö Heikki Uusitalolta tai paikalliselta hätäkeskukselta. Hätäkeskuksen vaihteen puhelinnumero on 071 4716500.

Erheelliset paloilmoitukset

Erheellisten automaattisista paloilmoittimista tulleiden hälytysten ehkäisykampanjaa on käyty vuodesta 2005 saakka. Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöistä aiheutuu merkittävä määrä erheellisiä hälytyksiä.

Jotta näitä hälytyksiä saataisiin vähenemään on pelastuslaitos laatinut lomakkeet, joiden tarkoituksena on etukäteen selvittää mahdollisuudet erheellisiin hälytyksiin ja estää ne. Lomake on palautettava pyynnön antajalle yhden viikon kuluessa.

ERHE-lomake

Paloilmoittimen hankintaan liittyvia asioita:

Hätäkeskuksen ohjesivut automaattisten paloilmoittimien liittymiseksi hätäkeskukseen

Automaattisten paloilmoittimien toteutuspöytäkirjojen tarkistamisesta vastaa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminta-alueella johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen, puh. 044 718 8106.

 

Erheellisen paloilmoitusten laskuttaminen 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tekemän taksapäätöksen mukaisesti maksu peritään 12 kuukauden aikana aiheutuneesta kolmannesta erheellisestä paloilmoituksesta lähtien. Maksun suuruudeksi on aluepelastuslautakunta päättänyt 780 € erheellistä paloilmoitusta kohden (Aluepelastuslautakunnan päätös: 14.12.2011).

Lista niistä automaattisen paloilmoittimen antamista hälytyksistä, joista maksu peritään ja joista ei.

Huomio tarra

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella on ollut käytössä vuodesta 2009 lähtien kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöistä aiheutuvien automaattisten paloilmoitusten ehkäisytyötä tukemaan automaattisella paloilmoittimella varustetun rakennusten ulko-oviin kiinnitettävä HUOMIO-tarra.

Automaattisten paloilmoittimien sivustolta löydät erheellisen paloilmoituksen ilmoituslomakkeen. Ilmoitus tulee toimittaa viikon kuluessa Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Lomakkeen täyttää paloilmoittimenhoitaja tai hänen varamiehensä.

Kuukausikokeilut

Pohjois-Savon alueen paloilmoitinkokeilut tehdään jokaisen kuukauden 3. viikko.

Hätäkeskuksen tiedote

 

Paloilmoittimen varmennus ja määräaikaistarkastukset

Ennen paloilmoittimien käyttöönottoa tekee Tukes:in hyväksymä tarkastuslaitos paloilmoittimelle  varmennustarkastuksen. Määräaikaistarkastus suoritetaan kohteen käyttötavan mukaisesti määritellyllä aikaväleillä.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella pelastusviranomainen osallistuu paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin. Tarkastukseen osallistumisesta huolehtii ao. paloaseman päällystönviranhaltija, joka määrää tarkastukseen osallistujan ellei itse voi siihen osallistua. Pääperiaatteena on, että sama henkilö joka toimittaa ko. rakennuksen vuosittaisen palotarkastuksen olisi tarkastukseen osallistuva henkilö. Pelastusviranomainen tekee varmennustarkastuksen yhteydessä tarvittaessa käyttöönoton palotarkastuksen.

Paloilmoittimen hankinta

Automaattisten paloilmoittimien hankinnassa on monia eri vaiheita ja yhteistyötahoja, joita ei aina rakennustyötä aloitettaessa tiedetä. Tämä aiheuttaa monia kyselyjä, jopa hankkeen käyttöönoton viivästymistä.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on laadittu Power-Point -esitys, joka näyttää eri asiat / tekijät siinä järjestyksessä jossa ne pitäisi huomioida.

Paloilmoittimen hankinta (Power-Point)

Paloilmoittimen hankinta (PDF)