login
Potilaan hoitoketju

Ihmisen sairastuessa tai vammautuessa äkillisesti tulee apua hälyttää välittömästi hätäkeskuksesta numerosta 112.

Hätäkeskuksen tehtävänä on arvioida tilanne ja hälyttää kohteeseen tarkoituksenmukaisin apu. Hätäkeskus opastaa avun hälyttäjää myös aloittamaan yksinkertaiset henkeä pelastavat ensiaputoimenpiteet.
 
Äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitamiseen osallistuu tarvittaessa useita eritasoiseen hoitoon kykeneviä yksiköitä, joiden tarkoituksena on varmistaa potilaan nopea ja tehokas hoidon aloittaminen sekä kuljetus terveydenhuollon päivystyspisteeseen.

Ensivasteyksikkö

Ensivasteyksikön tehtävänä on lyhentää äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoidon alkamisviivettä ja aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat hätäensiaputoimenpiteet. Lisäksi ensivasteyksikön henkilöstö avustaa ensihoitoyksiköiden henkilöstöä potilaan hoidossa kohteessa ja kuljetuksen aikana.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on kaikissa toimipisteissä ensivasteyksiköt, jotka osaltaan tukevat Pohjois-Savon alueen ensihoitopalveluita. Ensivasteyksikkönä toimii paloauto, jonka varustuksena on potilaan tutkimiseen ja hoidon aloittamiseen tarvittavat ensihoitovälineet. Henkilöstönä on vähintään kaksi ensivastekoulutuksen saanutta palomiestä. Potilaiden kuljetus tapahtuu kuitenkin aina ensihoitoyksiköllä.

Perustasoinen ensihoitoyksikkö

Kaikkiin ensihoitotehtäviin lähetetään vähintään perustasoinen ensihoitoyksikkö. Perustason ensihoitoyksiköissä työskentelee palomies-sairaankuljettajan, pelastajan, lähihoitajan sekä sairaanhoitajan tutkinnon omaavia henkilöitä. Perustason henkilöstöllä on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaan tilasta siten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana huonone sekä aloittaa yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. Osalla perustason henkilöstöstä on sairaanhoitopiirin myöntävä laajennettu lääkelupa. Tällöin he voivat antaa esim. kipulääkettä suonensisäisesti sitä tarvitsevalle potilaalle. Tähän tarvitaan aina päivystävän ensihoitolääkärin lupa.

Hoitotasoinen ensihoitoyksikkö

Hoitotason yksikön henkilöstöllä on valmius hoitaa hätätilapotilasta tehostetun hoidon tasolla ja toteuttaa ensihoitoa siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata.

Hoitotason yksikössä työskentelee sairaanhoitajan, sairaanhoitaja AMK sekä Ensihoitaja AMK tutkinnon omaavia henkilöitä. Lisäksi henkilöt osallistuvat sairaanhoitopiirin järjestämään kirjalliseen ja käytännön testaukseen säännöllisin väliajoin, jossa heidän osaamisensa varmistetaan. Hoitotason henkilöstöllä on laajan lääkehoidon lisäksi valmiudet aloittaa mm. sydäninfarktipotilaan liuotushoito potilaan luona

Lääkäriyksikkö

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueella toimii lääkärihelikopteri FinnHEMS FH60. FH60:n tehtävänä on toimittaa lääkäritasoista ensihoitoa potilaille, sekä johtaa lääketieteelliseltä osalta ensihoitoyksiköiden toimintaa. Ensihoitoyksiköt pyytävät hoito-ohjeita FinnHEMSin helikopteritukikohdassa päivystävältä ensihoitolääkäriltä.

Tukikohtana on tällä hetkellä Rissalan lentokenttä Toivalassa. Helikopterissa työskentelee lääkärin lisäksi lentäjä ja lentoavustaja, jolla on ensihoitajan koulutus. Tarvittaessa miehistö liikkuu myös maayksiköllä.