login
Poistumisturvallisuusselvitys

Säädösperusta

Pelastuslain (379/2011) 18 ja 19 § edellyttävät poistumisturvallisuusselvityksen laatimista sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen). Mikäli poistumisturvallisuudessa on puutteita, on toiminnanharjoittajan laadittava pelastuslain (379/2011) 20 §:n mukainen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma.

 

Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Toiminnanharjoittajan tulee laatia poistumisturvallisuusselvitys. Poistumisturvallisuusselvityksen voi tehdä seuraavilla lomakkeilla:

Pohjois-Savon pelastuslaitos suosittelee selvityksen laatimista pelastuslaitoksen lomaketta käyttäen.

Poistumisturvallisuusselvitys tulee lähettää pelastuslaitokselle sähköpostitse osoitteeseen: pelastuslaitos@kuopio.fi

TAI

postitse osoitteeseen:
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1 A
70150 KUOPIO

 

Poistumisturvallisuuden päivitysilmoitus

Edellisen kohdan päivitysilmoitus, joka tehtävä vähintään kolmen (3) vuoden välein mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

 

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma on suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi.

 

Poistumisturvallisuusselvityksen arviointi

Pelastuslaitos tekee toiminnanharjoittajan laatiman selvityksen perusteella poistumisturvallisuuden arvioinnin. Arviointi tehdään kohteesta riippuen asiakirjojen perusteella tai asiakirjojen ja kohteessa tehtävien tarkastusten perusteella. Pelastuslaitos pyytää tarvittaessa toiminnanharjoittajaa täydentämään poistumisturvallisuusselvitystä.

Poistumisturvallisuuden arvioinnin yhteydessä voidaan velvoittaa toiminnanharjoittaja toteuttamaan poistumiskoe. Poistumiskokeella todennetaan asukkaiden/potilaiden poistumiseen kuluva aika ja/tai henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden toimintamalli ja pelastustoimenpiteisiin kuluva aika. Poistumiskokeesta on laadittava raportti, jota käytetään osana poistumisturvallisuuden arviointia.

Mikäli poistumisturvallisuus ei tehdyn selvityksen tai pelastuslaitoksen arvion mukaan ole riittävä, tulee toiminnanharjoittajan laatia poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi antaa poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksen riittävän poistumisturvallisuuden saavuttamiseksi.

Jos poistumisturvallisuuden arvioinnin yhteydessä havaittuja puutteita ei saada korjattua eikä toteuttamissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä voida pelastusviranomaisen arvion mukaan saattaa kohteen poistumisturvallisuutta riittävälle tasolle, tulee pelastusviranomaisen antaa poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys. Tällöin pelastusviranomainen voi määrätä myös pelastuslain 82 § mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, kuten asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston. Ääritapauksessa myös toiminnan keskeyttäminen on mahdollista.

 

Ohjeita poistumisturvallisuusselvityksen laadintaan

Poistumisturvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittajan tulee selvittää:

 1. millä tavoin asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky vaikuttaa poistumiseen tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa;
 2. tapahtuuko asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen omatoimisesti, henkilökunnan avustuksella vai henkilökunnan ja pelastuslaitoksen avustuksella;
 3. mitkä ovat henkilökunnan ja mahdollisen muun ulkopuolisen avun toimintavalmiudet;
 4. miten kauan kestää asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen eri huoneista ja palo-osastoista.


Poistumisturvallisuusselvitys tehdään pelastamisen kannalta vaikeimman tilanteen mukaan. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilökunnan määrä ja toimintavalmius ovat alimmillaan, ja potilaiden/asukkaiden määrä suurimmillaan ja toimintakyky alimmillaan.

Poistumisturvallisuusselvityslomakkeessa on annettu tarkempia ohjeita selvityksen laatimiseen.

Lomakkeen A-osassa kuvataan toimintaan liittyvät perus- ja yhteystiedot, jotka antavat pelastusviranomaiselle pohjan poistumisturvallisuusselvityksen arviointia varten. A-osassa kuvataan rakennuksen tiedot ja suojaustaso sekä toiminnassa käytettävien tilojen järjestelyt, toimintojen sijoitukset ja poistumisjärjestelyt. Lisäksi kuvataan tiloissa olevien henkilöiden määrät ja potilaiden/asukkaiden toimintakyky

Lomakkeen B-osassa arvioidaan poistumis- ja pelastamismahdollisuudet.

Lähtökohtaisena tavoitteena on, että asukkaat pystyvät poistumaan tai saadaan evakuoitua henkilökunnan toimesta seuraavalla tavalla:

 • Tila, jossa palo on syttynyt: 2–3 minuuttia tulipalon syttymisestä.
 • Palo-osasto, jossa palo on: 15 minuuttia, edellyttäen että palo on rajoittunut huoneeseen (esim. potilashuone). Jos palo on yleisissä tiloissa/käytävällä, aikaa pelastamiseen on 2-3 min.
 • Viereiset palo-osastot: 30 minuuttia, edellyttäen että palo on rajoittunut syttyneeseen huoneeseen.
 • Sisälle suojautuminen ulkoisessa vaaratilanteessa: siten, että asiakkaille ei aiheudu vaaraa.

 

Kuva1. Tulipalo yksittäisessä huoneessa (esim. potilashuone).
 

 

Kuva 2. Tulipalo yleisissä tiloissa käytävällä/osastoimattomassa taukotilassa

 

Palo-osastointien toteutus vaihtelee eri rakennuksissa, joten se on selvitettävä rakennusluvasta poistumisturvallisuusselvityksen laatimista varten.

Lomakkeen C-osassa (Pohjois-Savon pelastuslaitoksen lomake) pelastusviranomainen arvioi poistumisturvallisuusselvityksessä annettuja tietoja.

Turvalliseen poistumiseen käytettävissä oleva aika on aika, joka kuluu tulipalon syttymisestä siihen, että olosuhteet tiloissa muuttuvat hengenvaarallisiksi eikä poistuminen ole enää mahdollista. Yleensä ensimmäisen rajoitteen käytettävissä olevalle ajalle aiheuttaa tulipalossa muodostuva savu ja sen leviäminen tiloihin. Rajatussa tilassa syttyvä tulipalo kehittyy hengenvaaralliseksi muutamassa minuutissa. Syttyneestä palo-osastosta arvioidaan olevan aikaa poistua noin kolme (3) minuuttia. Viereisistä palo-osastoista arvioidaan olevan aikaa poistua palo-osastoluokan määrittämä aika. Turvalliseen poistumiseen käytettävissä oleva aika perustuu tilojen palo-osastointiin ja palotekniseen suojaustasoon (esim. sammutuslaitteistot).

Automaattisella sammutuslaitteistolla voidaan lisätä turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevaa aikaa ja/tai estää olosuhteiden muuttuminen hengenvaarallisiksi.

Poistumiseen ja pelastamiseen kuluva aika on aika, joka kuluu tulipalon syttymisestä siihen, että kaikki henkilöt ovat poistuneet tai heidät on pelastettu tiloista, joissa tulipalo on syttynyt. Poistumiseen ja pelastamiseen kuluva aika koostuu tulipalon havaitsemiseen ja siitä hälyttämiseen sekä varsinaiseen poistumiseen ja henkilökunnan suorittamiin pelastustoimenpiteisiin kuluvasta ajasta.

Poistumiseen ja pelastamiseen kuluva aika riippuu muun muassa seuraavista tekijöistä:

 • asukkaiden/potilaiden määrä ja toimintakyky
 • tulipalon havaitsemisen ja hälyttämisen nopeus
 • käytettävissä olevat poistumisreitit ja uloskäytävät
 • paikalla olevan henkilökunnan määrä ja toimintavalmius pelastustoimenpiteisiin
 • poistumista/pelastamista helpottavat laitteet ja järjestelyt (esim. pelastuslakanat, siirtovuoteet jne.)

 

Poistumisturvallisuusselvityksen liitteet

Liitteinä tulee toimittaa sellainen materiaali, jolla on merkitystä poistumisturvallisuuden arvioinnissa. Mikäli vaadittua asiakirjaa ei ole käytettävissä, tulee toiminnanharjoittajan mainita puutteesta selvityksessään ja pyrkiä esittämään vastaavat tiedot muulla tavalla.

Suositeltavat liitteet:

 • Rakennuslupapäätös
 • Asemapiirros ja toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirrokset, joista käy ilmi
  • lähikatujen nimet
  • pohjoisnuoli
  • rakennusten sijainti alueella
  • pelastustiet
  • sisäänkäynnit rakennuksiin
  • hyökkäysreitit
  • pelastustoimen laitteiden sijainnit
  • tilojen käyttötarkoitukset
  • palo-osastot, osiin jako
  • poistumisreitit ja uloskäytävät
 • Viranomaisten mahdolliset poikkeusluvat tai –ehdot
 • Rakennusluvan liitteenä oleva turvallisuusselvitys (jos laadittu)
 • Pelastussuunnitelma


Poistumisturvallisuusselvityksen arvioinnissa tarvittavien tietojen puuttuminen voi hidastaa selvityksen käsittelyä ja siksi on tärkeää, että toiminnanharjoittaja toimittaa kaikki asiakirjat yhdellä kertaa ja että piirrokset ovat ajantasaisia ja mahdollisimman selkeässä muodossa. Tarvittaessa pelastusviranomainen pyytää lisätietoa toiminnanharjoittajalta.

Lisätietoa


Ohjeessa on hyödynnetty Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Helsingin pelastuslaitoksen poistumisturvallisuusoheistusta sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopasta.