login
Kemikaalivalvonta

Pelastusviranomainen valvoo pysyvää sekä tilapäistä vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia. Valvonnan piiriin kuuluvat toiminnanharjoittajat jotka käsittelevät ja varastoivat kemikaaleja ja nestekaasua, sekä ilotulitteiden myynti ja käyttö.

Kemikaalivalvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Pelastusviranomaisen kemikaalivalvonnan alaiset ilmoitukset toimitetaan Pohjois-Savon pelastuslaitokselle kahtena kappaleena hyvissä ajoin ennen aiottua toiminnan aloittamista.

Ilmoitukset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen: pskemikaali-ilmoitukset(at)kuopio.fi tai postitse osoitteella:

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1A
70150 Kuopio

 

Kemikaalien teollinen käsittely, varastointi ja säilytys

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen toimintaan.  Laajamittaista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja vähäistä toimintaa pelastusviranomainen. Laajamittaisesta teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES).

Toiminnan laajuus määritetään laskemalla eri kemikaalien suhdelukujen summa. Suhdeluvun laskentaan voi käyttää esim. excel-taulukkoa tai Tukesin nettisivuilla olevaa työkalua.

Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä, varastointia sekä säilytystä koskevat keskeisimmät säädökset ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä (390/2005) sekä seuraavat:

Valtioneuvoston asetukset

  • Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)

  • Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

  • Nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista (858/2012)

Pohjois-Savon pelastuslaitos perii kemikaalien vähäisen käytön ja varastoinnin ilmoitusmenettelystä aluepelastuslautakunnan vuosittain vahvistaman maksun.  Maksu sisältää ilmoituksen vastaanoton, käsittelyn, päätöksen ja tarkastuksen kohteessa (jälkitarkastukset ovat maksullisia).

Palavien nesteiden ja kaasujen myymäläsäilytyksestä on laadittu erilliset ohjeet:

 

Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä

Ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Se on tehtävä vähintään yksi kuukausi ennen myynnin aloittamista.

Pelastusviranomainen tekee asiasta päätöksen ja perii siitä aluepelastuslautakunnan vahvistaman maksun.

 

Pyroteknisten tehosteiden käyttö

Ilmoitus tehosteiden käytöstä on tehtävä paikalliselle pelastusviranomaiselle vähintään 7 vrk. ennen aiottua käyttöajankohtaa

Pelastusviranomaisen voi paikallisesti määrätä lisäehtoja tai rajoituksia pyroteknisten tuotteiden käytölle.

Pelastusviranomainen tekee asiasta päätöksen ja perii siitä aluepelastuslautakunnan vahvistaman maksun.

 

Kts. lomakkeet:
Ilmoituslomakkeet pelastusviranomaiselle