login
Avotulen tekeminen

Järjestyssääntö- ja pelastuslakimuutosten myötä pelastusviranomaiset (ent. paloviranomaiset) eivät enää myönnä avotulen tekolupia, mutta ottavat kuitenkin ilmoituksia vastaan suuremmista poltoista. Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi, milloin tulipalon vaara on ilmeinen. Mahdollinen päätös tehdään keskitetysti ja se tiedotetaan kieltoalueella julkisesti. (Pelastuslaki 6 §) Tässä yhteydessä on syytä huomioida pelastuslain kertoma huolellisuus ja tulen käsittelyn varovaisuuteen liittyvä velvoite, joka koskee kaikkia kansalaisia.

Pelastuslaki 4 § Huolellisuusvelvollisuus
Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Pelastuslaki 5 § Varovaisuus tulen käsittelyssä
Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen. Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

Esimerkiksi tämänkokoisesta tulesta/nuotiosta ei tarvitse ilmoittaa.

Kielletty
  • Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää metsään tai sen läheisyyteen, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen (metsäpalovaroitus, ruohikkopalovaroitus tai erillinen kielto alueella).

  • Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa, jollei siihen ole pakottavaa tarvetta

  • Avotulella ei saa polttaa jätteitä, märkiä risuja tai märkiä hakkuutähteitä.

Sallittu
  • Olosuhteiden salliessa, taajaan rakennetun alueen ulkopuolella on sallittua polttaa risuja, oksia, olkia, lehtä sekä puhdasta puuta. Poltosta ei saa aiheutua savu-, noki- tai hajuhaittaa naapurustossa tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

  • Metsämaalla saadaan kuivanakin aikana suorittaa metsänhoidollinen kulotus metsäammattilaisen valvonnassa erityistä varovaisuutta noudattaen. Tulen huolellisesta käsittelystä vastaa sen sytyttäjä ja käyttäjä.

  • Tarkemmat ohjeet ja säännöt on syytä tarkastaa oman kunnan ympäristösuojelu- ja jätehuoltomääräyksistä ennen avotulen tekemistä.

Suositellaan
  • Savuhaittoihin ja muihin ympäristöhaittoihin viitaten Pohjois-Savon ympäristökeskus suosittelee, että risut, oksat ja hakkuutähteet poltettaisiin avotulen sijaan pilkottuina tulipesissä, tai että ne käytettäisiin haketettuna kompostin seosaineena tai puutarhanhoidossa.

Useissa kunnissa otetaan hakkuutähteitä ilmaiseksi vastaan puutarhajätteiden vastaanottopisteisiin. Lisätietoja risujen ja oksien hyötykäytöstä saa alueella toimivan jätehuoltoyrityksen tai yhteisön jäteneuvojalta.

Muun jätteen kuin risujen, oksien, olkien, lehtien sekä puhtaan puun polttaminen avotulella saattaa aiheuttaa terveyshaittoja ihmisille ja vahinkoa ympäristölle.

Ilmoitukset avopoltosta

Pelastusviranomaiselle (paloasemalle) on etukäteen ilmoitettava:

  • Haja-asutusalueella tapahtuvasta metsänhoidollisesta kulotuksesta

  • Suuresta, runsasta savunmuodostusta aiheuttavasta avopoltosta (esim. hakkuutähteiden ja olkikasojen poltosta)


Pelastusviranomainen ilmoittaa poltosta hätäkeskukselle. Metsämaan kulotusilmoitukset tulee tehdä pelastusviranomaisille 7 päivää ennen kulotusta. Kaikki ilmoitukset on hoidettava virka-aikana (ma - pe klo 8.00 - 15.30).