login
Avotulen tekeminen

Järjestyssääntö- ja pelastuslakimuutosten myötä pelastusviranomaiset eivät myönnä lupia avotulen tekemiseksi, mutta ottavat kuitenkin ilmoituksia vastaan suuremmista poltoista. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tiedotetaan tarpeellisessa laajuudessa. (Pelastuslaki 6 §) Tässä yhteydessä on syytä huomioida pelastuslaissa mainitut huolellisuuteen ja tulen käsittelyn varovaisuuteen liittyvät velvoitteet, jotka koskevat kaikkia kansalaisia.

Pelastuslaki 4 §
Huolellisuusvelvollisuus

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Pelastuslaki 5 §
Varovaisuus tulen käsittelyssä

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.


Esimerkiksi tämän kokoisesta tulesta/nuotiosta ei tarvitse ilmoittaa.

Kielletty
  • Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. (Pelastuslaki 6 §)

  • Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. (Pelastuslaki 6 §)

  • Avotulella ei saa polttaa jätteitä, märkiä risuja tai märkiä hakkuutähteitä.

Sallittu
  • Olosuhteiden salliessa, taajaan rakennetun alueen ulkopuolella on sallittua polttaa risuja, oksia, olkia, lehtä sekä puhdasta puuta. Poltosta ei saa aiheutua savu-, noki- tai hajuhaittaa naapurustossa tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

  • Metsämaalla saadaan kuivanakin aikana suorittaa metsänhoidollinen kulotus metsäammattilaisen valvonnassa erityistä varovaisuutta noudattaen. Tulen huolellisesta käsittelystä vastaa sen sytyttäjä ja käyttäjä. Pelastusviranomaisella on oikeus kieltää kulotuksen toteuttaminen perustellusta syystä.

  • Tarkemmat ohjeet ja säännöt on syytä tarkastaa oman kunnan ympäristösuojelu- ja jätehuoltomääräyksistä ennen avotulen tekemistä.

Suositellaan
  • Savuhaittoihin ja muihin ympäristöhaittoihin viitaten Pohjois-Savon ympäristökeskus suosittelee, että risut, oksat ja hakkuutähteet poltettaisiin avotulen sijaan pilkottuina tulipesissä, tai että ne käytettäisiin haketettuna kompostin seosaineena tai puutarhanhoidossa.

Useissa kunnissa otetaan hakkuutähteitä ilmaiseksi vastaan puutarhajätteiden vastaanottopisteisiin. Lisätietoja risujen ja oksien hyötykäytöstä saa alueella toimivan jätehuoltoyrityksen tai yhteisön jäteneuvojalta.

Muun jätteen kuin risujen, oksien, olkien, lehtien sekä puhtaan puun polttaminen avotulella saattaa aiheuttaa terveyshaittoja ihmisille ja vahinkoa ympäristölle.

Ilmoitukset avopoltosta

Pelastusviranomaiselle (paloasemalle) on etukäteen ilmoitettava:

  • Haja-asutusalueella tapahtuvasta metsänhoidollisesta kulotuksesta

  • Suuresta, runsasta savunmuodostusta aiheuttavasta avopoltosta (esim. hakkuutähteiden ja olkikasojen poltosta)


Metsämaan kulotusilmoitukset tulee tehdä pelastusviranomaisille 7 päivää ennen kulotusta. Kaikki ilmoitukset on hoidettava virka-aikana (ma - pe klo 8.00 - 15.30).