login
Juhannuskokkojen poltto

Pohjois-Savon kuntien haja-asutusalueilla juhannuskokon voi polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla, mikäli metsäpalovaroitus ei ole voimassa ja turvallisuusasiat on huomioitu.

Avopolton ohjeistaminen kuuluu kuntien ympäristöviranomaisille. Yleensä taajama-alueilla avotulen teko on kielletty. Polttamisessa tulee noudattaa kunnan ympäristönsuojelumääräystä tai vastaavaa ympäristöviranomaisen antamaa ohjetta. Pelastusviranomaiset eivät enää myönnä erikseen lupia avotulen tekemiseksi.

Yksityisten henkilöiden polttamista kokoista ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle eikä hätäkeskukseen. Tulen sytyttäjä ja käyttäjä ovat aina vastuussa polttamisen turvallisuudesta.

Jos yhdistykset järjestävät kylätapahtumia, pyydämme toimittamaan yksinkertaisen ilmoituksen lähimmälle paloasemalle: kuka on vastuuhenkilö, missä poltetaan, mikä tapahtuma, mihin kellon aikaan ja kuka vastaa jälkivartioinnista.

Kokon paikka on valittava siten, ettei lähellä ole metsää, rakennuksia tai syttyvää maastoa. Turvallisin paikka kokolle on kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva lautta. Tuulen suunta on huomioitava siten, ettei kokosta lentävät kipinät sytytä tulipaloja. Polttoa on valvottava koko palamisajan. Avotulen teossa on aina varauduttava myös tulen sammuttamiseen. Alkusammutusta varten on paikalle varattava vesiämpäreitä. Lopuksi palojätteet on sammutettava vedellä.

Kokon polttamisen yhteydessä on syytä huomioida pelastuslaissa mainitut huolellisuuteen ja tulen käsittelyn varovaisuuteen liittyvät velvoitteet, jotka koskevat kaikkia kansalaisia.

Pelastuslaki  (379/2011) 4 § Huolellisuusvelvollisuus

Jokaisen on oltava huolellinen tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran ja vahingon välttämiseksi. Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Pelastuslaki  (379/2011) 5 § Varovaisuus tulen käsittelyssä

Tulta sekä syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta on käsiteltävä huolellisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

Pelastuslaki (379/2011) 6 § Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

Asetus pelastustoimesta (407/2011) 3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Pelastuslain 16 §:ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:
1) arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaitoksen tulee antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta.