login

Palovaroitin

Tulipalossa nopea toiminta on elintärkeää. Esimerkiksi huoneistopalossa lämpötila nousee neljässä minuutissa jo 300 asteeseen, jolloin selviytymismahdollisuudet ovat huonot. Palovaroitin tunnistaa savukaasut jo pieninä pitoisuuksina ja hälyttää voimakkaalla äänellä. Toimiva palovaroitin pelastaa henkiä!

Jos kotonasi on sähköverkkoon kytketty palovaroitin, selvitä onko siinä ns. vaiennusmahdollisuus. Joidenkin valmistajien malleista löytyy mahdollisuus vaientaa palovaroitin määräajaksi erheellisten hälytysten välttämiseksi, esimerkiksi ruoanlaiton ajaksi. Samoin pariston loppumisesta varoittava ääni voi olla mahdollista vaientaa esim. yön ajaksi.

Asunto-osakeyhtiössä sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimen pariston vaihto kuuluu ensisijaisesti asunto-osakeyhtiölle asukkaan sijasta. Koska sähköverkkoon kytkettäviä palovaroittimia on useita erilaisia malleja ja teknisiä ratkaisuja, tulisi sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien pariston vaihtovastuu ja vaihtaja käsitellä taloyhtiössä. Vähintään asia tulee ohjeistaa asukkaille. Pelastuslaissa säädetty kunnossapitovastuu sisältää myös mahdollisen tarpeen uusia palovaroittimet niiden mennessä rikki tai vanhennuttua (käyttöikä yleensä 7-8 vuotta, uusissa palovaroittimissa on oltava "parasta ennen" -merkintä).

Hyvää kiinteistön kunnossapitoa on menettely, jossa asunto-osakeyhtiö huolehtii sähköverkkoon kytkettyjen palovaroittimien pariston säännöllisestä vaihdosta. Tällöin pystytään ennaltaehkäisemään palovaroittimen yölliset hälytykset pariston loppumisen merkiksi. Palovaroittimen mallista riippuen ei huoltoyhtiön edustajalla välttämättä ole asukasta enempää taitoa kuin oikeuksia vaihtaa palovaroittimen paristoa, vaan tehtävä kuuluu sähköalan ammattilaiselle. Asunto-osakeyhtiössäkin olisi luontevaa säilyttää asukkaan vastuulle palovaroittimen toimintakunnon säännöllinen testaaminen eli kuukausikokeilut.

Asiasta on kommentoinut yli-insinööri Jaana Rajakko sisäministeriöstä (jaana.rajakko@intermin.fi).


Videoesitys Palo- ja häkävaroittimesta


239/2009
Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) 22 §:n 2 momentin 1 kohdan ja 29 §:n 3 momentin nojalla:

1 § Soveltamisala
Tämä asetus koskee asuntojen haltijoita ja omistajia sekä majoitustilojen ja hoitolaitoksien toiminnanharjoittajia. Tässä asetuksessa säädetään pelastuslain (468/2003) 29 §:ssä tarkoitettujen asuntoihin, majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin sijoitettujen palovaroittimien riittävästä määrästä, asianmukaisesta sijoittamisesta ja toiminnasta sekä palovaroittimien toimintakunnossa pitämiseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista ja menettelytavoista.

2 § Määritelmiä
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palovaroittimella laitetta, joka havaitsee savun ja antaa akustisen hälytyksen;

2) muulla paloilmaisulaitteella laitetta, jota käytetään pelastuslain (468/2003) 29 §:n mukaisen palovaroittimen sijasta.

3 § Palovaroittimien määrä ja sijoittaminen
Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Majoitustilan ja hoitolaitoksen majoitushuone on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella.
Majoitushuoneita sisältävän palo-osaston yleiset tilat on varustettava kerroksittain vähintään yhdellä palovaroittimella. Yleisten tilojen huoneistoalan jokaista alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot.

Edellä 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua muuta paloilmaisulaitetta käytettäessä on laitteen savuilmaisimien määrän ja sijoittamisen vastattava vähintään 1?3 momenttien vaatimuksia.

 4 § Hälytysäänen kuuluvuus
Palovaroittimen ja muun palonilmaisulaitteen hälytysäänen tulee kuulua asunnon kaikkiin osiin, joissa normaalisti oleskellaan. Tarvittaessa hälytys tulee antaa muutenkin kuin äänimerkillä.

 5 § Palovaroittimen kunnossapito
Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

 6 § Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeri

Anne Holmlund

 
Tekninen johtaja

Hannu Olamo