login
Valvontasuunnitelma

Pohjois-Savon pelastuslaitos on perinyt vuodesta 2013 alkaen palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä valvontasuunnitelman mukaisesti maksua pelastuslain 379/2011 96 §:n nojalla. Laskutus perustuu todellisiin kustannuksiin sekä pelastustoimen valtakunnallisiin suosituksiin maksullisuuden toteuttamisesta. Aluehallintavirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista.

Palotarkastuksessa valvotaan, että rakennuksen omistaja ja haltija sekä toiminnanharjoittaja ovat osaltaan huolehtineet tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisystä, varautuneet henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, varautuneet tulipalojen sammuttamiseen ja muihin omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin, ryhtyneet toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa tai muissa vaaratilanteissa sekä pelastustoiminnan helpottamiseksi sekä huolehtineet muistakin pelastuslain 379/2011 2. ja 3. lukujen mukaisista velvoitteista.

Tavanomaiset omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan asunnot säilyvät maksuttomina, paitsi jälkitarkastusten osalta, joissa valvotaan annettujen korjausmääräysten toteutumista. Asunto-osakeyhtiöt, joista vaaditaan pelastussuunnitelma (3 asuntoa tai enemmän), muut hoito-, huolto-, päiväkoti-, kokoontumis-, liike-, teollisuus-, varastointi-, ympäristölupaa edellyttävät maatilat (AVI- tai kunta). Perusmaksut löytyvät sivun alareunassa olevasta linkistä.

Palotarkastusten tarkastusväli perustuu valtakunnallisen valvontasuunnitelmatyöryhmän esitykseen keskimääräisistä tarkastusväleistä eri valvontaluokkiin kuuluville kohteille. Tarkastusväli vaihtelee yhdestä vuodesta kymmeneen vuoteen. Tarkastusvälin arviointia suoritetaan jatkuvasti tarkastuskäyntien yhteydessä. Mikäli kohteen asiat ovat keskimääräistä paremmin, tarkastusväliä voidaan pidentää valtakunnallisen valvontatyöryhmän riskinarvioinnin mukaisesti. Vastaavasti, mikäli havaitaan palo- ja henkilöturvallisuuden kannalta tai kohteen turvallisuuskulttuurissa vakavia puutteita, kohteen tarkastusväliä voidaan lyhentää.

Omakotitalojen, paritalojen ja vapaa-ajan asuntojen osalta tarkastuksissa otetaan käyttöön kiinteistön omavalvonta. Omavalvonnalla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen. Omatoimisessa palotarkastuksessa kiinteistön omistaja saa postin kautta opasvihkosen ja tarkistuslistan. Tarkistuslistan kysymyksiin löytyy vastauksena opasvihkosta oikea toimintatapa, johon kiinteistön omistaja voi verrata omaa tilannettaan. Omavalvonta tehdään tarkistuslistan mukaan ja tarkistuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Omavalvonnan tulosten mukaan palotarkastuksia voidaan kohdentaa.

Omakotitalojen tarkistusväli on 10 vuotta ja valvonta toteutetaan omavalvontana. Pelastuslaitoksen toiminta-alueen kukin kunta on jaettu 10 palotarkastusalueeseen. Valvonta kohdennetaan vuosittain tietylle alueelle, joten vuosittain omavalvonta koskee noin kymmenesosaa omakotiasukkaista. Tavoite on, että asuinrakennuksiin lähetettävä tarkistuslista palautetaan tietoverkon (netin) kautta suoraan pelastuslaitoksen palotarkastusohjelmaan omavalvonnan mukana tulevan ohjeistuksen mukaan. Tarkistuslistan voi palauttaa myös postitse.

Annettujen määräysten noudattamista valvotaan joko jälkitarkastuksella, tai muulla luotettavalla tavalla. Mikäli määräyksiä on laiminlyöty, voi pelastusviranomainen käyttää hallinnollisia pakkokeinoja (uhkasakko tai teettämisuhka) tilanteen korjaamiseksi. Pelastuslain 379/2011 106 §:n määrittämän pelastusrikkomuksen tunnusmerkistön täyttyessä on pelastusviranomaisella mahdollisuus tehdä asiasta tutkintapyyntö poliisille

Valvontasuunnitelma liitteineen ja tarkastusmaksuineen on nettisivuillamme. Lisätietoja myös oman alueen paloasemilta, asemavastaavilta ja palotarkastusta tekeviltä henkilöiltä, tai Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintaosastolta.

Yleinen palotarkastus on tarkastuskohteessa määrätyin väliajoin toimitettava pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen valvontakäynti.

Erityinen palotarkastus on tarkastuskohteessa ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista toimitettava pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen valvontakäynti.

Ylimääräinen palotarkastus on pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukainen, jonkin ennalta suunnitellun teeman sisältämän asian toteutuman valvontakäynti.

Pyydetty palotarkastus on asiakkaan pyytämä palotarkastus, eli valvontakäynti.

Jälkitarkastus on tarkastus, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu.

Valvontakäynnillä tarkoitetaan kaikkia asiakkaan luona suoritettavia palotarkastuksia.