login
Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona -hanke

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen yhteisen tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää miten hybriditoimintamallin avulla voidaan edistää pelastustoimen palveluverkon kattavuutta, turvata kansalaisten yhdenvertaisuutta sekä löytää keinoja miten integroitumista voidaan hyödyntää pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen päivittäisissä tehtävissä harvaan asutuilla alueilla.

Tavoitteena on tieteellisen tutkimuksen menetelmin kuvata neljässä maakunnassa toimivien ensihoitopalvelun ja pelastustoimen moniammatillisten yksiköiden toimintaa ja tehtäviä sekä niiden vaikutuksia kansalaisten turvallisuuspalveluihin, niiden sisältöön, toteutukseen ja kustannuksiin. Tavoitteena on myös kuvata millaisia pelastustoimen ydintehtäviä, kuten turvallisuusviestintää ja -koulutusta, pelastustoimen valvontatehtäviä sekä alueen palokuntien koulutuksiin ja harjoituksiin osallistumista kouluttajana, hybridiyksikkö tuottaa. Hankkeessa pureudutaan sekä asiakkaan, henkilöstön että hallinnon näkökulmiin ja sen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa käytännön toiminnan kehittämisen tueksi. Tutkimus tuottaa tietoa pelastustoimen viranomaispalvelujen kehittämiseen sekä tulipalojen ja kotiympäristön onnettomuuksien ehkäisyn kehittämiseen.

Hanketta rahoittavat Palosuojelurahasto, Ensihoidon tukisäätiö, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja hanketoimijat. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Tutkimusaineistoa kerätään vuosien 2016 ja 2017 aikana kyselyin sekä haastattelemalla toimijoita. Tutkimuksen tulokset julkaistaan hankkeen loppuraportissa ja artikkeleina sekä kotimaisissa että kansainvälisissä lehdissä. Lisäksi hanketta esitellään alan seminaareissa ja tutkimuspäivillä.

Tulossa

Hankkeen loppuseminaari: Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatilliset yksiköt – ammattitaidolla kuntalaisen parhaaksi

Millaisia ovat pelastustoimen ja ensihoitopalvelun moniammatilliset yksiköt, miten ne toimivat, miten moniammatillisissa yksiköissä työskentelevät kokevat toiminnan ja millaista osaamista työ vaatii? 

Seminaari järjestetään torstaina 11.1.2018 klo 12.00–16.00 Pelastusopistolla Kuopiossa ja se on osallistujille maksuton. Katso lisää seminaarin sivulta tai ilmoittaudu seminaariin: https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/3213/lomake.html

 

Hankkeeseen liittyviä kirjoituksia ja uutisia

Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 16.-17.11.2017 http://www.uta.fi/jkk/tiedepaivat2017/tyoryhmat/tyoryhma3.html

Valtakunnallinen ensihoidon tutkimusseminaari 30.10.2017, Helsinki https://finnhems.fi/valtakunnallinen-ensihoidon-tutkimusseminaari-30-10-2017/

Pelastustoimen 10. tutkijatapaaminen 6.-7.6.2017 Pelastusopistolla, Kuopiossa. https://www.pelastusopisto.fi/pelastustoimen-10-tutkijatapaaminen-jarjestettiin-pelastusopistolla/

Minna Joensuu, Teija Norri-Sederholm, Johanna Lammintakanen, Jouni Kurola, Jukka Koponen 2017. Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisten turvaverkkona. Teoksessa: Esa Kokki (toim.) 2017. Pelastustoimen tutkijatapaaminen 2017 - laajennetut tiivistelmät https://www.pelastusopisto.fi/pelastustoimen-10-tutkijatapaaminen-laajennetut-tiivistelmat/

Maaseudun ambulanssi- ja pelastuspalvelut yritetään turvata hybridiyksiköllä, Savon Sanomien artikkeli 18.10.2016