login

Ohje kiinteistön omistajalle automaattisen paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston hyväksymisestä käyttöön Pohjois-Savon alueella

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston määräytyminen

Paloilmoittimet voidaan jakaa viranomaismääräyksiin perustuviksi ja vapaaehtoisiksi laitteistoiksi.

Viranomaismääräyksiin perustuvien paloilmoitinlaitteistojen asentamisen perusteet löytyvät Ympäristöministeriön asetuksesta 848/2017 Rakennusten paloturvallisuudesta, jossa niitä käsitellään useissa asetuksen pykälissä ja ne ovat velvoittavia.

Hätäkeskuslaitoksen ohjeet: http://www.112.fi/hatanumero_112/ilmoitinlaitteet

 

Paloilmoittimen viivelaitteisto  

Kiinteistöissä, joihin on asennettu paloilmoitinlaitteisto voidaan tapauskohtaisesti harkita ns. viivästetyn paloilmoituksen käyttöönottamista. Viivästetyn paloilmoituksen mahdollisesta käyttöönotosta on neuvoteltava ja sen käyttöönotto hyväksytettävä pelastuslaitoksella.

Uusien paloilmoittimella varustettavien kohteiden osalta pelastuslaitos suosittelee, että toiminnnanharjoittaja ja rakennuksen omistaja huomioisivat viivelaitteen (ohje) jo paloilmoittimen suunnitteluvaiheessa.

 

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Ennen paloilmoittimen suunnittelun ja asennuksen aloitusta paloilmoitintöiden vastuuhenkilö laatii paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan. Laadittu paloilmoittimen toteutuspöytäkirja on toimitettava ennen paloilmoittimen asennustöiden aloittamista pelastusviranomaiselle hyväksyttäväksi.

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan liitteinä suurien tai vaikeaselkoisten rakennushankkeiden osalta toivotaan olevan palotekninensuunnitelman ja rakennusluvan kopiot.

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa tulee toimittaa paloilmoittimen toteutuspöytäkirja sähköpostitse Pohjois-Savon pelastuslaitokselle osoitteeseen: pspaloilmoittimet@kuopio.fi

Toteutuspöytäkirja tulee laatia kaikista paloilmoitinlaitteistoista riippumatta, siitä onko paloilmoitin yhdistetty tai sitä ei yhdistetä hätäkeskukseen, tai onko paloilmoitin viranomaismääräyksiin perustuva vai omaehtoinen paloilmoitin. Työaikaiset muutokset tulee päivittää toteutuspöytäkirjaan. Perusteena YM asetuksen 848/2017 Rakennusten paloturvallisuudesta 38 § velvoitteet.

Pelastuslaitos toimittaa hyväksymänsä toteutuspöytäkirjan sen lähettäjälle sekä tiedoksi Kuopion hätäkeskukseen ja paikalliselle rakennusvalvontatoimistolle.

 

Sammutuslaitteiston suunnitteluperusteet

Sammutuslaitteiston suunnittelijan tulee toimittaa laitteiston suunnitteluperusteet asiakirja sammutuslaitteiston sijaintikunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja pelastuslaitokselle. Pelastuslaitokselle asiakirja toimitetaan osoitteeseen: pspaloilmoittimet@kuopio.fi

Sammutuslaitteistojen osalta Pohjois-Savon pelastuslaitos vaatii sammutuslaitteiston omistajaa hankkimaan sammutuslaitteiston asennussuunnitelmista ennakkolausunnon tarkastuslaitokselta. Lausunnossa esille tulevat puutteet tulee korjata ennen asennustöihin ryhtymistä. Työaikaiset muutokset tulee päivittää sammutuslaitteiston suunnitelmiin.

 

Pelastuslaitokselle toimitettavat paloilmoittimen asiakirjat

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa tulee laatia kohdetietolomake ja kohdepiirros (ohjeet ja malli) siitä rakennuksesta johon paloilmoitin on asennettu.  

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa tulee toimittaa em. asiakirjat sille paloasemalle,  jonka alueella paloilmoitin sijaitsee, paloasemat: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-508

 

Paloilmoittimen putkilukko

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa tulee pyytää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen edustajaa sijoittamaan rakennukseen asennettuun avainsäilöön (putkilukkoon) sinne kuuluva pelastuslaitoksen reittiavaimen.

Pelastuslaitoksen edustaja:  www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-508  

Vakuutusyhtiöillä on tarkemmat ohjeet putkilukon asennustöistä sekä muista putkilukkoon liittyvistä asioista osoitteessa:

http://www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/dokumentit/Pelastustoimen_avainsailot.pdf

 

Paloilmoittimen olemassaolosta kertova HUOMIO- tarra

Paloilmoittimella varustetun rakennuksen ulko-oviin on kiinnitettävä HUOMIO- tarra.

 

Paloilmoittimen liittymissopimus

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa toimittaa liittymisilmoitus- / hakemuslomakkeen liitteineen siihen hätäkeskukseen johon paloilmoitin on tarkoitus liittää.

Hätäkeskuslaitoksen ohjeet: http://www.112.fi/hatanumero_112/ilmoitinlaitteet

 

Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa tulee pyytää hyväksyttyä tarkastuslaitosta suorittamaan paloilmoittimelle käyttöönottotarkastus ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta.  

Paloilmoittimen omistaja tai hänen edustajansa tulee ilmoittaa paloilmoittimen käyttöönottotarkastuksen ajankohdasta, sille paloasemalle,  jonka alueella paloilmoitin sijaitsee, osoitteet: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-508

Hyväksytty tarkastuslaitos tarkastaa paloilmoittimen asennukset ja vertaa asennuksia paloilmoittimen toteutuspöytäkirjassa kirjattuihin paloilmoittimen perustietoihin, jotka pelastusviranomainen on hyväksynyt. Hyväksytyt tarkastuslaitokset löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston nettisivuilta osoitteesta: https://tukes.fi/teollisuus/tarkastuslaitokset/tukesin-hyvaksymat-tarkastuslaitokset

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjat

Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia suorittavat tarkastuslaitokset lähettävät tarkastuspöytäkirjat tiedoksi Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Pelastusviranomainen suorittaa ns. asiakirjavalvonnan noiden pöytäkirjojen osalta silloin, kun havaitsee pöytäkirjoissa sellaisia puutteita, jotka voisivat hankaloittaa kohteessa olevien työntekijöiden ja pelastuslaitoksen toimintaa paloilmoittimen hälytyksen aikana.

 

Rakennuksen käyttöönottokatselmus

 

Rakennuksen käyttöönottokatselmuksen suorittaa rakennuslupaviranomainen ja hän päättää otetaanko rakennus käyttöön. Mikäli pelastusviranomainen on mukana katselmuksella hän antaa lausunnon rakennuksen henkilö- ja paloturvallisuuden, sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavien laitteiden vaatimusten mukaisuudesta ja käytettävyydestä.  

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston käyttöönottotarkastuksessa havaittujen puutteiden tulee olla korjattuna ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta. Laitteistoja koskevat käyttöönottotarkastuspöytäkirjat on oltava rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa rakennusvalvonnan käytettävissä.

 

Paloilmoittimen hyväksyminen liitettäväksi hätäkeskukseen

Paloilmoittimen hyväksytysti suoritetun tarkastuslaitoksen käyttöönottotarkastuksen ja rakennusvalvonnan rakennuksen käyttöönottokatselmuksen jälkeen paloilmoittimen omistaja tai hänen edustaja tulee ilmoittaa hätäkeskukseen sähköpostilla osoitteeseen: ilmoitinlaitteet@112.fi, että hänen omistama paloilmoitinlaitteisto voidaan ottaa hälytyskäyttöön.

 

Rakennuksen erityinen palotarkastus

Pelastusviranomainen suorittaa rakennuksen käyttöönottokatselmuksen jälkeen, Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kulloinkin voimassaolevan valvontasuunnitelmassa mainittuihin kohteisiin erityisen palotarkastuksen. Erityinen palotarkastus suoritetaan myös silloin, kun rakennusvalvontaviranomainen on kirjannut rakennuslupaan erityisen palotarkastuksen rakennusluvan ehdoksi.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-609

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston hoito- ja huolto

Paloilmoittimen omistajan tulee huolehtia paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston jatkuvasta kunnossapidosta, tarvittavista tarkastuksista (määräaikaistarkastukset) ja kuukausikokeiluista voimassa olevien säädösten mukaisesti. Hoito- ja huolto-ohje on liitettävä osaksi rakennuksen kunnossapito-ohjelmaan.

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston hoitaja

Laitteistojen omistajan tulee huolehtia, että laitteistoille nimetään koulutettu hoitaja ja varahoitajat. Hoitajien yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla Kuopion hätäkeskuksessa.

Laitteistojen hoitajien tulee huolehtia, että paloilmoittimen paikantamiskaaviot ovat jatkuvasti ajan tasalla.

Laitteiston hoitajien tulee vastata laitteistojen kunnossapito-ohjelmien toteuttamisesta, tarvittavista tarkastuksista (määräaikaistarkastukset) ja kuukausikokeiluista voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston hoitajan tulee toimia seuraavan ohjeen mukaisesti paloilmoitinhälytyksissä.

 

Paloilmoittimen kuukausikokeilut

Paloilmoittimen omistajan tulee huolehtia, että paloilmoittimen hoitaja suorittaa paloilmoittimen kuukausikokeilut voimassa olevien hätäkeskuslaitoksen ohjeiden mukaan: http://www.112.fi/hatanumero_112/ilmoitinlaitteet

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston yhteystiedot

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston omistajan tulee huolehtia, että laitteistojen yhteystiedot ovat ajan tasalla hätäkeskuksessa.

Hätäkeskuslaitoksen ohjeet: http://www.112.fi/hatanumero_112/ilmoitinlaitteet

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston erheelliset hälytykset

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan vastuulla on kaikkien omalta osaltaan huolehtia siitä, että paloilmoitinlaitteisto on huollettu, tarkastettu ja se on aina toimintakunnossa sekä toimii asianmukaisesti eikä aiheuta erheellisiä paloilmoituksia. Pelastuslain (379/2011) nojalla pelastuslaitos voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuvan erheelliseksi katsottavan hälytyksen.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminta-alueella noudatetaan pelastuslaitosten kumppanusverkoston 27.06.2013 hyväksymää ERHE- hälytyslistaa.

Mikäli pelastuslaitoksen edustaja jättää automaattihälytyksen jälkeen paloilmoittimen hoitajalle / omistajalle selvityspyynnön erheellisestä hälytyksestä, hänen tulee toimittaa selvitys / ERHE- lomake osoitteeseen pspaloilmoittimet(at)kuopio.fi.

Korjaavia toimenpiteitä erheellistenhälytysten vähentämiseen.

 

Paloilmoittimen ERHE- hälytysten laskutus

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tekemän taksapäätöksen mukaisesti maksu peritään 12 kuukauden aikana aiheutuneesta kolmannesta erheellisestä paloilmoituksesta lähtien. Maksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan, pelastuslautakunnan hyväksymän hinnaston mukaisesti.

 

Paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston tilapäiset irtikytkennät

Paloilmoittimen / sammutuslaitteiston tilapäiset irtikytkennät ja niiden aikana tarvittava kohdekohtaisen valvonnan tulee tapahtua pelastuslaitoksen sivuilta löytyvän ohjeen mukaan.

 

Paloilmoittimella ja sammutuslaitteistolla varustetun kohteen palotarkastus

Pohjois-Savon pelastuslaitos suorittaa paloilmoittimella varustetuissa kohteissa valvontakäynnit siten kuin ne ovat kulloinkin voimassaolevassa valvontasuunnitelmassa kerrottu.

Valvontasuunnitelma: http://www.pspelastuslaitos.fi/Pohjoissavo-609

 

Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston poistaminen rakennuksesta

Mikäli rakennukseen asennettu paloilmoitin tai sammutuslaitteisto aiotaan poistaa, niin asia vaatii aina yhteydenoton paikalliseen rakennusvalvontaviranomaiseen. Pelastusviranomainen antaa lausunnon rakennusvalvontaviranomaiselle laitteistojen poistamisesta.

 

Ohjeita huoltoliikkeille

Toimintaohjeita huoltoliikkeille paloilmoittimella varustetuissa kohteissa.

Kiinteistön korjaustöiden valvonta ja paloturvallisuus paloilmoittimella varustetuissa kohteissa.